Dr Anshuman Gogoi

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Dr Utpal Saha

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Dr Swah Mohd. Nashre-ul-Islam

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Dr Debajit Dutta

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Dr Sanjib Chetry

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Dr Hiren Nath

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Amal Das

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Pranay Sharma

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Pinku Sarma

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Debasish Dutta

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Trishnajyoti Baishya

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Kamal Krishna Dutta

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya

Sabnam S. Ullah

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: ullahshabnam1@gmail.om


Lakhya Jyoti Mazumder

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Pankaz K. Sharma
Email: lakhsya19@gmail.com


Himasri Kalita

Ph.D.(Regular)
Year: 2023(Semester: )

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: himasrikalita16@gmail.com


Shahnaz S. Rohman

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: shahnazrohman1993@gmail.com


Chayanika Kashyap

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: kashyapchayanika85@gmail.com


Amlan J. Kalita

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: amlanjyotikalita111@gmail.com


Kangkan Sarma

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: kangsarmah971@gmail.com


Siddhartha K. Purkayastha

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: mail.siddharth.chem@gmail.com


Nargish Sultana

Ph.D.(Regular)

Research Area: View

Guide: Dr. Ankur K Guha
Email: nargishsultana267@gmail.com


Bidyut Das

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Sep 28, 2017

Research Area: View

Guide: Dr. Abdul Wahab
Email: bid.bidyut@gmail.com


Rohan Sharma

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Jan 11, 2020
Year: 3(Semester: )

Research Area: View

Guide: Pankaz K. Sharma
Email: rohan.cotton90@gmail.com


Farnaz Yashmin

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 18, 2022
Year: 2(Semester: )

Research Area: View

Guide: Pankaz K. Sharma
Email: fyashmin24@gmail.com


Jintu Gogoi

Ph.D.(Part Time)
Date of Admission: Apr 20, 2022

Research Area: View

Guide: Dr. Abdul Wahab

Papari Konwar

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 1, 2023
Year: 2023(Semester: 1)

Research Area: View

Guide: Dr. Tridib Sarma
Email: paporikonwar23@gmail.com


Rupam Kumar Bora

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 3, 2023

Research Area: View

Guide: Dr. Bhabatosh Banik
Email: brupamkumar24@gmail.com


Manashi Sahariah

Ph.D.(Part Time)
Date of Admission: Apr 5, 2023
Year: 2023(Semester: )

Research Area: View

Guide: Dr. Anshuman Gogoi

Debasish Sarma

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 6, 2023

Research Area: View

Guide: Dr. Bhabatosh Banik
Email: debasishsarma7251@gmail.com


Tanaya Medhi

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 9, 2023
Year: 2023(Semester: )

Research Area: View

Guide: Dr. Anshuman Gogoi

Habiyara Begum

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Apr 24, 2023

Research Area: View

Guide: Dr. Abdul Wahab

Subham Banik

Ph.D.(Regular)
Date of Admission: Oct 13, 2023

Research Area: View

Guide: Prof. Manjit K. Bhattacharyya
Email: subhambanik132@gmail.com